بستن اطلاعیه
تصاحب صفحه اول گوگل با استفاده از پکیچ نبرد برای صفحه اول گوگل

Telegram: @scriptbuy

غیر فعال کردن خودکار اجرای برنامه ها هنگام شروع ویندوز